Trở về

Nhà máy Fujimold Việt Nam – Giai đoạn 3

Địa điểm: Hải Phòng