Back

Nhà máy Fujimold Việt Nam – Giai đoạn 3

Location: Hải Phòng