Trở về

Nhà máy số 03 NCI Việt Nam

Địa điểm: Ha Noi