Back

Nhà máy số 03 NCI Việt Nam

Location: Ha Noi