Trở về

Nhà Kho & Nhà để xe của nhà máy Paloma Việt Nam

Địa điểm: Hải Phòng