Back

Nippon Mektron Thang Long II Factory

Location: Hung Yen