Trở về

Nhà máy Bambi Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Phúc