Hội đồng quản trị

Ông Phạm Thanh Tùng
Giám đốc

Bà Ngô Thị Thanh Nga
Phó giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Hợp
Phó giám đốc

Ông Lê Văn Diễn
Phó giám đốc

Cán bộ chủ chốt

Ông Trần Thanh Lâm
Quản lý thi công

Ông Phan Văn Hoàng
Phó phòng phát triển kinh doanh

Ông Trương Quốc Anh
Phó phòng thiết kế

Bà Trần Thị Thu Hồng
Kế toán trưởng

Sơ đồ tổ chức