Trở về

Nhà máy Nissei Việt Nam

Địa điểm: Hải Dương